کانال‌های اسپیرال از اتصال مارپیچی ورق‌های فلزی کویل شده که از قبل طبق سایز سفارشی نوار برش شده ساخته می‌شوند. این نوع کانال‌های دارای سطح داخلی صاف می‌باشد و دارای سطحی بیرونی درزهای مارپیچ پرس شده می‌باشد. که این درزها استحکان فوق‌العاده‌ای به کانال‌های اسپیرال می‌دهد.

از این روش تولید می‌توان کانال‌های اسپیرال با قطر‌های متفاوت و سفارشی در طول‌های آزاد تولید کرد.