با بدست آوردن وزن کانال‌های اسپیرال به‌راحتی می‌توان در تعیین میزان بودجه‌ی بخش اجرا و تهیه متریال مصرفی تصمیم‌گیری کرد.