راندمان کاری کارگران در هر کاری کارخانه‌ای مهم است. کارخانه‌ی پیشرفته جهت آسایش کارگران که باعث بهبود و افزایش راندمان کارگران می‌شود، هزینه‌های زیادی جهت بدست آوردن هوایی مطبوع و کاهش صدا انجام داده‌اند.

اما آیا کانال‌های اسپیرال نسبت به کانال‌های چهارگوش برتر هستند؟ باهم دیگه بررسی می‌کنیم.


اندازه گیری راندامان: از مزایای بهبود جریان هوا

راندمان را می‌توان از طریق روش‌های مختلفی طبقه‌بندی کرد. با این حال معیار اندازه‌گیری راندمان اغلب از طریق اندازه‌گیری جریان هوا انجام می‌شود.

جریان هوا را از طریق روش‌های مختلفی مثل دستگاه‌های باد سنج و هوا سنج و...اندازه‌گیری کرد.

وقتی صحبت از سیستم کانال‌کشی با راندمان بالا می‌شود، کانال‌های اسپیرال مثل همیشه جایگاه ویژه خودش را نشان می‌دهد. که دلیل این امر فقط و فقط می‌تواند حذف درزهای طولی و به حداقل رساندن درزهای عرضی (منظور درز بین فلنج‌ها) نسبت به کانال‌های چهارگوش می‌باشد. که این ویژگی از نشتی در سیستم جلوگیری می‌کند و جریان هوا را بهبود می‌بخشد.

که این مزیت بزرگی نسبت به کانال‌های چهارگوش می‌باشد.

از آنجایی که کانال‌های اسپیرال نسبت به کانال‌های چهارگوش در قسمت زانوها، تبدیل‌ها،سه راهی و ...از زاویه‌های بازتری برخوردار هستند، می‌توانند هوا را با حجم بیشتر و با سرعت و کیفیت بالاتر به محل مورد نظر انتقال بدهند.

و همچنین نداشتن گوشه‌های 90درجه در کانال‌های اسپیرال نسبت به کانال‌های چهارگوش باعث کاهش محل تجمع گرد و غبار در گوشه‌های کانال‌های انتقال هوا می‌شود.

سایر معیار های راندمان

در کنار بهبود جریان هوا، بازده در کانال‌های اسپیرال نیز از طریق سهولت استفاده و نصب اندازه‌گیری می‌شود.

همان‌طور که قبلا گفته شد به دلیل نداشتن زاویه در کانال‌های اسپیرال، تمیزکاری بسیار راحت‌تر هست.که نبود این زاویه‌ها نه تنها باعث افزایش راندمان و بهبود کیفیت هوا می‌شود، می‌تواند تمیزکاری بهتر و کاهش شدید نویزهای مزاحم در سیستم کانال‌کشی را داشته باشد.

باتوجه به مطالب فوق، کانال‌های اسپیرال مخصوصا محیط‌های کاری هست که آرامش صوتی، از اهمیت بالاتری برخوردار هست.