کانال های اسپیرال

مزایای استفاده از کانال اسپیرال

مزایای استفاده از کانال اسپیرال  فشار بالا در مقایسه با کانال مستطیلی سنتی بسیار زیاد و جذاب است و این نوع از خطوط انتقال هوا مزایای بسیار زیادی دارد


کانال اسپیرال

کانال اسپیرال مجاری یا لوله هایی هستند که به طور معمول بخشی از سیستم تهویه را تشکیل می دهند .کانال اسپیرال یک مجرای دایره ای که به صورت مارپیچ است.