پلنیوم

پلنیوم باکس

به منظور هوادهی یکنواخت به دریچه های با طول بلند مانند دریچه های خطی و  اسلات با کاربرد دکوراتیو از پلنیوم باکس استفاده می شود.