در بازسازی خانه ها چرا بهبود کانال های انتقال هوا مهم است

در بازسازی خانه ها چرا اجرای کانال های انتقال هوا مهم است؟

در بازسازی ساختمان شما وقتی صحبت از گرمایش و سرمایش  می شود ، ممکن است در این کار اغلب به فکر کار خود نباشید. اما کانال های انتقال هوا در ساختمان بخش مهمی از خانه هستند. در حقیقت ، از سیستم های کانال کشی سرمایش و گرمایش در حدود 90٪ خانه های تازه ساخته شده در ایالات متحده ،اروپا و جوامع پیشرفته استفاده می گردد.