بازسازی خانه ها

در بازسازی خانه ها چرا اجرای کانال های انتقال هوا مهم است؟

در بازسازی ساختمان شما وقتی صحبت از گرمایش و سرمایش  می شود ، ممکن است در این کار اغلب به فکر کار خود نباشید. اما کانال های انتقال هوا در ساختمان بخش مهمی از خانه هستند. در حقیقت ، از سیستم های کانال کشی سرمایش و گرمایش در حدود 90٪ خانه های تازه ساخته شده در ایالات متحده ،اروپا و جوامع پیشرفته استفاده می گردد.