افت فشار در کانال

مزیت کانال اسپیرال وگرد نسبت به کانال چهارگوش

پارامترهایی که باید برای انتخاب یک سیستم کانال کشی انتخاب کرد عبارت است از:......................