اصول ساخت و اجرای کانال های هوا

اصول ساخت و اجرای کانال های هوا

این روزها با توجه به هزینه های بالای سوخت و انرژی  ، سیستم های کانال کشی   با کیفیت می توانند یک صرفه جویی در مصرف انرژی - یا هدر رفت انرژی  باشند.