اسپیرال

چرا کانال های اسپیرال همیشه نسبت به کانال های چهارگوش برتری و محبوبیت دارند؟

در صنعت تهویه مطبوع ،برتری و محبوبت کانال های اسپیرال نسبت به کانال های چهارگوش تنها به دلیل زیبایی ظاهری خاصشان نمی باشد.ولی باید بپرسیم چه تفاوت هایی بین کانال های اسپیرال و کانال های چهارگوش هست. چرا کانال های چهارگوش به سمت و سوی منسوخ شدن می روند؟


20 تا 30 درصد افزایش راندمان انتقال هوا در سیستم کانال کشی اسپیرال

نکته ای که باید برای سیستم های کانال کشی چهار گوش در نظر گرفت این است که در حدود 20 تا 30 درصد هوایی  که حامل سرما و گرما می باشد از طریق نشتی درزهای طولی،فلنج ها و نحوه ی ساخت کانال ها  هدر می رود.


چرا باید سیستم های کانال کشی را به کانال اسپیرال تغییر دهیم؟

برای انتقال هوای  سیستم ها و تجهیزات گرمایش و سرمایش چه نوع سیستم کانال  کشی را انتخاب می کنید؟ انواع مختلفی وجود دارد که رایج ترین آنها کانال  های چهارگوش ، کانال های اسپیرال و گرد است.